REGULAMIN

REGULAMIN SZATAŃSKA PĘTLA 2016

Aktualizacja: 11.11.2016

1. CEL IMPREZY

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie
Promocja długodystansowych biegów górskich
Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

2. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW

Organizację Zawodów koordynuje:

FUNDACJA AKTYWNE BESKIDY
ul.Braci Gierymskich 7/2
43-300 Bielsko-Biała
NIP 5472157757   REGON 363316006
KRS0000594160
kontakt email: aktywnebeskidy@gmail.com
Zespół w składzie:
Michał Kołodziejczyk
Anna Kołodziejczyk
Magdalena Miszczyk
Roman Miszczyk
Marek Skrzyp
Zuzanna Gamrot-Pyka
Aleksander Pyka

3. TRASA

Zawodnicy mają do pokonania trasę o długości od 6km – i przewyższeniu 600m+ i 600m-

4. TERMIN I MIEJSCE

Start / Meta i Biuro Zawodów :
12.11.2016 Szczyrk – Czyrna
Szczyrkowski Ośrodek Narciarski
ul. Narciarska 10
43-370 Szczyrk

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30
Start zawodów, godz.11:00

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

– Uczestnikiem biegu może być osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 16 lat
– Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim
– Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (konieczny dowód osobisty lub prawo jazdy)
– Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów

6. ZGŁOSZENIA/ZAPISY

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który jest dostępny na stronie zawodów w zakładce ZAPISY.
Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej (o ostatecznej kolejności decyduje data wpłynięcia wpłaty na konto organizatora)
Lista zgłoszonych zawodników wraz z informacją o wpisowym, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco na stronie internetowej.

7. LIMIT UCZESTNIKÓW

Nie przewiduje się limitu startujących. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany decyzji.

8. WPISOWE

Wpisowe wynosi: 40 zł do 11.11.2016
60 zł w dniu zawodów

Opłatę należy wnosić przelewem na konto Fundacji Aktywne Beskidy:
ING Bank Śląski: 12 1050 1070 1000 0090 3082 0758
Tytuł wpłaty: ”nazwa biegu , imię i nazwisko”

ZWROT WPISOWEGO:

W przypadku nie zgłoszenia się na zawody nie przysługuje zwrot wpisowego.

9. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie może być kontrolowane na trasie. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej/dyskwalifikacją dla zawodnika.

Wyposażenie obowiązkowe:
– numer startowy z chipem, który otrzymujecie od nas (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania),
– telefon komórkowy
– obuwie odpowiednie do biegów terenowych (z tzw bieżnikiem)
– ubiór odpowiedni do warunków atmosferycznych

10. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:
– numer startowy z chipem
– elektroniczny pomiar czasu
– oznakowaną trasę
– napoje na trasie
– ciepły posiłek na Mecie
– pamiątkowy medal
– uzyskany wynik przesłany sms na podany przy zgłoszeniu nr telefonu
– Dyplom dla Zwycięzców
– nagrody dla Zwycięzców od Sponsora
W kategoriach K i M:
I – miejsce 300 PLN
II miejsce 200 PLN
III miejsce 100 PLN

Dodatkowo Zwycięzca otrzymuje całoroczny karnet narciarski od Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego

11. KLASYFIKACJA

Na biegu będzie prowadzona klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn.

12. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkich zawodników na trasie obowiązują:
– zasady Fair-Play,
– bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją Zawodnika!
Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników, bez prawa zwrotu wpisowego.

13. OCHRONA PRZYRODY

Uczestników zawodów na czas startu w zawodach obowiązuje:
– zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,
– zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
– zakaz zaśmiecania, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych
– zakaz niszczenia przyrody,
Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.
Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.

Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym maratonie górskim. Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.

Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji Zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.

Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.